Ouderportaal

Klachten

Klachten

Klachtenregeling
Klachtenregeling voor een veilig leer- en werkklimaat
Waar gewerkt wordt, kunnen soms ook dingen misgaan. Van fouten en misverstanden kunnen we leren, dus is het belangrijk dat we met elkaar in contact treden en ons inzetten om klachten serieus te nemen, recht te doen aan mensen en in de toekomst proberen misstanden te voorkomen. In onze klachtenregeling zijn onderlinge relaties het uitgangspunt. Deze relaties kunnen zijn tussen leerlingen en leerkrachten, tussen collega’s, tussen ouders en leerkrachten, tussen leerkrachten en leidinggevende en ook relaties met anderen in de school, denk aan vrijwilligers. Het functioneren van leerlingen en collega’s wordt voor een groot deel beïnvloed door deze onderlinge relaties. Gedrag van de een (bedoeld of onbedoeld) kan door de ander als ongewenst of intimiderend ervaren worden. Dit kan van invloed zijn op het functioneren van betrokkenen. Het is dan ook belangrijk dat ongenoegen kenbaar gemaakt kan worden.

De contactpersoon op locatie zal geen klachten behandelen, maar samen met u kijken wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, schoolleider en eventueel vrijwilligers en andere betrokkenen op een goede manier afgehandeld. Als dit, gezien de aard van de klacht, niet mogelijk is of als u niet tevreden bent over de afhandeling, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling van UN1EK. De positie van contactpersoon op Het Visnet is op dit moment nog vacant.

Meldplicht en meldcode

Alle medewerkers van UN1EK hebben een wettelijke meldplicht, wanneer zij het vermoeden of de wetenschap hebben dat een medewerker of vrijwilliger zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens leerlingen. Zij moeten dit direct melden bij hun direct leidinggevende. De leidinggevende geeft het vermoeden door aan het College van Bestuur. Grensoverschrijdend gedrag door de leidinggevende dient direct gemeld te worden bij het College van Bestuur. Het college van bestuur  is verplicht de zaak te melden bij de Vertrouwensinspecteur. De meldplicht is ingesteld omdat de relatie medewerker – leerling ongelijk is. De leerling als kwetsbare partij wordt door de meldplicht extra beschermd.

Meldcode

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Lees meer informatie op de website van de overheid.