Ouderportaal

Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Passend onderwijs

In principe zijn alle kinderen welkom bij Het Visnet. Onze school heeft als taak voor ieder kind passend onderwijs te realiseren dat, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht, is afgestemd op wat het kind nodig heeft.

Organisatie van de zorg

Twee keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats met de leerkrachten en interne begeleider n.a.v. de CITO toetsen, de methodegebonden toetsen en observaties binnen de groep. Op school hebben we te maken met veel verschillende leerlingen, waarvan een aantal kinderen meer begeleiding nodig heeft. Dat kan zijn omdat het kind wat minder stof aan kan maar ook omdat een kind juist meer (extra/uitdagende) stof nodig heeft. Sommige kinderen vragen op sociaal/emotioneel gebied extra begeleiding. U kunt daarbij denken aan gedrags- en werkhoudingsproblemen. Door deze extra zorg proberen we verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs zoveel mogelijk te voorkomen. Deze extra zorg wordt voornamelijk gegeven door de eigen leerkracht. N.a.v. de toets gegevens stelt de leerkracht een groepsplan op. Dit plan wordt besproken met de intern begeleider.

De intern begeleider (ib-er) bekijkt samen met de leerkracht wat de zorgvraag precies is. In uitzonderlijke gevallen is er sprake van een individueel handelingsplan. Hiervan worden ouders op de hoogte gebracht door de leerkracht. Lukt het niet voldoende om binnen onze school de zorgvraag op te lossen, dan zal de ib-er hulp inschakelen na overleg met ouders. Dit kan bijvoorbeeld hulp zijn van Onderwijs dat Past, de orthopedagoog of het Ondersteuningsteam.

Speciale zorg voor kinderen

Om goed te kunnen inspelen op wat kinderen wel en niet kunnen, heeft de school ten behoeve van de leerlingenzorg één intern begeleider. Extra zorg wordt zoveel mogelijk in de groep gegeven. Extra instructie kan ook buiten de groep gegeven worden door een klassen- of onderwijsassistent. In het systeem van onze zorgverbreding onderscheiden we drie fases:
1. Signalering
2. Analyse en diagnose
3. Opstellen en uitvoeren van groepsplannen

In overleg met de ouders zoeken we naar de beste oplossing voor de ontwikkeling van het kind. Het belang van het kind staat voor ons altijd voorop. Uiteindelijk bepaalt de school de schoolloopbaan van de leerlingen. De school volgt daarbij de volgende procedure:
  • Uiterlijk in februari laten wij de ouders weten dat wij denken aan een mogelijke verlenging.
  • Vanaf februari informeert de school de ouders over de inzet van de school en de begeleiding van de leerling tot aan de definitieve beslissing.
  • Het besluit tot verlengen wordt genomen in overleg met de ouders, de leerkracht en de IB-er. De directeur wordt geïnformeerd.

Verwijzing naar speciaal basisonderwijs

Als onze inspanningen niet tot het gewenste resultaat leiden, kan het nodig zijn een kind te verwijzen naar een school voor speciaal basisonderwijs. Dit gebeurt in overleg met de ouders en na onderzoek. Er volgt dan een aanmelding door de school met toestemming van de ouders bij de Deskundigheidscommissie. Deze commissie bepaalt of een leerling toegelaten kan worden tot het speciaal basisonderwijs. Het is aan de ouders om het kind daarna aan te melden bij een school voor speciaal basisonderwijs.

Informatie van UN1EK

We bieden verschillende vormen van opvang aan met bijbehorende tarieven. Kiest u voor 52 of 40 weken hele dagopvang, peuteropvang, voor- en naschoolse opvang, gastouderopvang of flexibele vakantieopvang? Het is allemaal mogelijk!

In onze digitale brochure ‘Opvangpakketten en tarieven’ vindt u het hele overzicht met bijbehorende tarieven en geven we rekenvoorbeelden die een indicatie geven van uw maandelijkse netto kinderopvangkosten.

Brochure 'Opvangpakketten en Tarieven'

Heeft u vragen?

Voor al uw vragen over de plaatsing van uw kind in de opvang en/of de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling Klantenservice van UN1EK. Deze afdeling is iedere werkdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur telefonisch te bereiken. De telefoonnummers van de planners kunt u terugvinden op deze pagina. Per e-mail is de afdeling ook te bereiken: plaatsing@un1ek.nl.Meer informatie?

Kosten berekenen met de kostencalculator
Recht op Kinderopvangtoeslag