Ouderportaal

Ouders

Ouders


Door goed contact tussen leerkrachten en ouders kan onderwijs het beste tot zijn recht komen. We wisselen graag informatie uit zodat u een waardevolle bijdrage aan het onderwijs kunt geven.

Ouderkamer
In de ouderkamer worden gedurende het schooljaar oudercursussen gegeven. Tevens is er een cursus “Nederlands als 2e taal” voor ouders, die het Nederlands nog niet voldoende machtig zijn. Aanmelden kan via de leerkracht, directie of stichting Aanzet.

IKC-raad
Bij wet is geregeld ouders en medewerkers inspraak en adviesrecht hebben. Binnen UN1EK wordt dit uitgeoefend vanuit de IKC raden en de centrale UN1EK raad (CUR). Vanaf het schooljaar 2018-2019 kent de locatie een IKC–raad waarin ouders en medewerkers van opvang en onderwijs de wettelijke inspraak en medezeggenschapsrechten uitoefenen. De directeur van de locatie voert namens het bestuur van UN1EK overleg met de IKC-raad. De raad houdt zich bezig met beleidszaken betreffende de locatie (zowel opvang als onderwijs) en heeft advies- en instemmingsrecht. Voorbeelden over de plannen van de locatie voor de komende jaren t.a.v. organisatie en inhoud van onderwijs en opvang en de mogelijke verbetering daarvan. De schoolgids, het pedagogische werkplan sponsoring/ouderparticipatie). De IKC-raad bestaat uit acht personen: 2 vertegenwoordigers vanuit het team onderwijs, 2 vertegenwoordigers vanuit heteam opvang, 2 vertegenwoordigers vanuit het team ouders-onderwijs en 2 vertegenwoordigers vanuit het team ouders-opvang. 4 vertegenwoordigers vanuit het team van medewerkers en 4 vanuit het team ouders.

De ouders zijn door de andere ouders gekozen. Voor de ouders kan de oudergeleding een aanspreekpunt zijn als het gaat om algemene locatiezaken. U kunt de IKC-raad benaderen middels de mail. Het mailadres is ikcraad@kchetvisnet.nl.

Ouders in de school
Op onze school worden veel activiteiten georganiseerd waarbij we ouders graag betrekken. Zo raakt u goed op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken op school en heeft u goed contact met de leerkrachten en met andere ouders. Activiteiten waarbij we ouders om hulp vragen zijn o.a. begeleiding bij excursies en uitstapjes, handvaardigheid- en technieklessen en diverse klussen in en rond de school. Bij aanvang van het schooljaar of wanneer leerkrachten helpende handen van ouders nodig hebben, doen wij een oproep.